Bitrix24 là một công cụ quản lý doanh nghiệp được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bitrix Sitemanager. Bitrix24 cung cấp nhiều công cụ hữu ích có khả năng tùy biến cao như quản lý truyền thông nội bộ, quản lý công việc và quản lý khách hàng... Các tính năng của Bitrix24 phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

.

Tapping Gateway là hệ thống xử lý dữ liệu trao đổi giữa các phần tử trong mạng VinaPhone. Dựa vào các bản tin trao đổi, hệ thống sẽ phân tích, giải mã và trích xuất các thông tin cần thiết để gửi đến các server đích phục vụ cho việc triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng.

.

Lĩnh vực truyền thông

Lĩnh vực truyền hình

Lĩnh vực phần mềm