BITRIX24 - Quản lý doanh nghiệp
BITRIX24 - Quản lý doanh nghiệp

Bitrix24 là một công cụ quản lý doanh nghiệp được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bitrix Sitemanager. Bitrix24 cung cấp nhiều công cụ hữu ích có khả năng tùy biến cao như quản lý truyền thông nội bộ, quản lý công việc và quản lý khách hàng... Các tính năng của Bitrix24 phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.