Công bố Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 của VNPT-Media

15:41, 21/03/2018

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media xin công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.