Tổng Công ty Truyền thông (VNPT-Media) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty VASC, Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng và các bộ phận nghiên cứu, phát triển nội dung số, dịch vụ giá trị gia tăng của Công ty VDC, Công ty VinaPhone.

Ngành nghề kinh doanh chính của VNPT-Media gồm tổ chức nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm dịch vụ phần mềm, dịch vụ nội dung, giá trị gia tăng, truyền thông, truyền hình; quản lý và thực hiện hoạt động truyền hình, cung cấp chương trình thuê bao… 

VNPT-Media gồm các công ty thành viên:

- Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền hình (MyTV)

- Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng (VAS)

- Công ty Phát triển Phần mềm VNPT-Media (VNPT- Media Software)

- Trung tâm Dịch vụ Tài chính số ( VNPT Fintech)

VNPT-Media gồm các công ty thành viên:

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved