Công bố Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 của VNPT-Media

21:47, 31/03/2017

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media xin công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.