Thông tin bất thường
08:14, 31/05/2022

Công bố thông tin DN: Báo cáo tài chính năm 2021

Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) công bố thông tin doanh nghiệp năm 2021 theo NĐ 47/2021/NĐ-CP, số liệu Báo cáo tài chính năm 2021

 

Các thông tin công bố bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (được trình bày từ trang số 01 đến trang số 14);

- Ý kiến của Kiểm toán độc lập.

 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved