Thông tin bất thường
15:27, 31/03/2022

Công bố thông tin: Mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể KHKD năm 2022

Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hàng năm (năm 2022) đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt (đã được Tập đoàn phê duyệt).

Biểu số 02 phụ lục kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021

 
 
 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved