Thông tin bất thường
16:56, 18/06/2020

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất (Phụ lục V);
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 (Phụ lục VI).

 
 
 
 
 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved