Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015

16:56, 18/06/2020

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất (Phụ lục V);Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 (Phụ lục VI).