Tapping Gateway
Tapping Gateway

Tapping Gateway là hệ thống xử lý dữ liệu trao đổi giữa các phần tử trong mạng VinaPhone. Dựa vào các bản tin trao đổi, hệ thống sẽ phân tích, giải mã và trích xuất các thông tin cần thiết để gửi đến các server đích phục vụ cho việc triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng.

Tapping Gateway tương thích và được triển khai trên VAS Cloud như một phần tử của Access Gateway nhằm tiếp cận hạ tầng của mạng di động, đồng thời các dịch vụ dễ dàng tương tác với hệ thống thông qua các thư viện, SDK … Không như một số giải pháp can thiệp trực tiếp vào các node trong mạng lõi có thể gây ảnh hưởng tới các phần tử khi dịch vụ gặp sự cố, việc sử dụng tín hiệu Tapping Gateway hoàn toàn “trong suốt” với các phần tử này, do đó an toàn tuyệt đối và không ảnh hưởng tới hệ thống mạng lõi ngay cả khi Tapping Gateway gặp sự cố. Trong tương lai, Tapping Gateway có khả năng mở rộng trên nhiều node mạng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng lớn của các dịch vụ GTGT.