Dịch vụ Live Screen
Dịch vụ Live Screen

Dịch vụ Live Screen gửi tin Flash SMS trực tiếp đến màn hình máy di động của Khách hàng ở chế độ rỗi, với tính năng tương tác trực tiếp, không làm ảnh hưởng tới nhu cầu khác của khách hàng như gọi/nhận cuộc gọi, gửi/nhận tin nhắn.

Dịch vụ Live Screen được tích hợp sẵn trên SIM 64K, 128K và được phát chủ động khi máy điện thoại di động của Khách hàng đang ở chế độ rỗi dưới dạng bản tin Flash SMS.

Trong trường hợp Khách hàng không đọc tin, tin nhắn Flash SMS tự động sẽ biến mất khỏi màn hình máy điện thoại di động.